Arrild Ferieby Grundejerforening

Generalforsamling 2015

Formandsberetning for Arrild Ferieby Grundejerforenings generalforsamling 30. maj 2015.

Formanden bød velkommen, og udtrykte glæde over at se så mange deltagere (100). Formanden opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig inden sidste tilmeldingsfrist, da det ellers kan være svært at styre hvor mange boller og lagkage der skal laves.
Ved tilmeldingsfristens udløb, havde 54 tilmeldt sig, og vi endte altså med, at der kom 100.

Ad. Pkt. 1 Valg af dirigent:
Ove Brix Therkildsen blev enstemmigt valgt
Valgt som stemmetællere blev Villy, Anne Grethe, Finn og Hanne, Mogens og Birgitte.

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning.
Midt i maj 2014 blev der åbnet for den nye fællesantenne oprettet af YouSee. I starten modtog alle tilmeldte den store pakke. Dette var planlagt til at vare én måned. Det trak dog ud; men det var jo kun et gode. Alle tilmeldte har kun betalt, for det de har bestilt.

Der er nu 359, der har tilmeldt sig en TV pakke, og hvor mange der er tilmeldt internet, ved kun YouSee.

Den store mast fra den gamle fællesantenne, er taget ned af Arrild Privatskoles støtteforening.
I forbindelse med udvidelse af antal kanaler, har YouSee været nødt til at opstille yderligere 5 forstærker anlæg. Disse bruger strøm, og alle tilmeldte vil derfor fremover blive opkrævet kr. 100,00 pr. år. Første opkrævning bliver kr. 50,00 for 2. halvdel af 2015.
Den nye affaldsordning er trådt i kraft i starten af 2015. Der er ikke modtaget klager, så det skønnes at ordningen fungerer. Bestyrelsen opfordrer udlejere til at lave en kopi af Tønder Forsynings udsendte folder, samt evt. et kortudsnit til lejerne.

Samarbejdet med kommunen er stadig lidt tungt. En skrivelse til kommunen blev besvaret efter ca. 1 måned. Udskiftning af påkørte skilte, rengøring af skilte, samt Høm-Høm stativer er et spørgsmål om prioritering.
Der var dog én positiv ting. Vi har fået en fin aftale med vejafdelingen i Teknisk Forvaltning, således at kommunen bestiller entreprenør, når de asfalterede veje skal udbedres, og derved betaler vi en meget lavere pris. Østmarken og Midtparken er blevet repareret, og en større reparation kan derfor nu vente 4 – 5 år.
Som alle sikkert har bemærket, er der væltet en stor del af de meget gamle træer. Det entreprenørfirma der har udført arbejdet, har købt de væltede træer. Grundejerforeningen har fået udbetalt ca. kr. 187.000,00, og dertil kommer penge for flis, når dette arbejde er udført.
Der bliver så plantet godt 14.000 nye løvtræer, efter en udarbejdet beplantningsplan. For dette er der indtil nu betalt ca. kr. 85.000,00. Arbejdet med rodfræsning er ikke helt færdigt; men når dette er betalt, bliver der et pænt overskud.
Der er snakket en del om de mange katte, der er i feriebyen. Peder Hammerum har nu fundet et par der bor i Østmarken 139, Jette og Lars Jensen.
De har en tid taget sig af kattene, og for egen regning kørt dem til dyrlæge. Dette kan de jo ikke blive ved med, så grundejerforeningen har sendt en ansøgning for at få tilskud. Der har været bestyrelsesmøde i denne forening i maj; men bestyrelsen har endnu ikke modtaget et svar.

Til sidst skal det oplyses at Arrild Ferieby har 40 års jubilæum d. 13. april 2016. Bestyrelsen vil drøfte, om dette skal markeres, og vil gerne have evt. forslag og gode idéer fra medlemmerne.

Følgende spørgsmål blev stillet af medlemmerne:

 • Det kan sommetider være svært at modtage programmerne, og hvilke kanaler skal man have?
  Det nemmeste er at gå ind på YouSee’s hjemmeside, og der kan man også se de forskellige tilbud, der kommer. Har man problemer, er det en god idé at kontakte Skærbæk Radio og TV, Jørgen Johansen, som bor i ARRILD, tlf.: 74 75 11 51.
  Husk de ældre fjernsyn har problemer med at modtage alle kanaler.
 • Der ligger stadig en del træer, hvad skal der ske med dem?
  Disse bliver fjernet når den store flis maskine bliver repareret, og herefter bliver de sidste nye træer plantet.
  Der er rigtig mange katte i området, og vi skal ikke fodre dem. Arbejdes der på at få dem fjernet?
  Som omtalt i formandens beretning har vi et projekt i gang.
 • Der bliver kørt meget for stærkt i feriebyen. Privat målinger viser hastigheder der nærmer sig 100 kmh. Hvad kan der gøres?
  Bestyrelsen snakker med kommunen og politiet.
 • Der mangler skilte med 30 km, legende børn og hunde i snor.
  Bestyrelsen snakker med kommunen.
 • Der mangler lys på den store vej.
  Dette var der delte meninger om; men bestyrelsen tager det op igen.
 • Der er en del huller i vejene, og der mangler sand/grus på stien.
  Jes er begyndt med en blanding med 30 % knust asfalt. Derved bliver vejene på sigt mere solide og nemmere at holde. Bestyrelsen taler med kommunen ang. stien. Problemet er at den asfalterede vej er højere end stien, så derfor løber regnvandet ned på stien.
 • Kan der ændres på svømmekortene, så de også gælder for 4 eller 6 personer, og prisen derved bliver lavere?
  Villy Simonsen, formand for Arrild Svømmehals brugerbestyrelse svarede, at det kan man godt; men prisen bliver ikke ændret.
 • Der mangler brædder på bænken på Helmpolte, kan bestyrelsen gøre noget ved det?
  Bestyrelsen kontakter den ansvarlige styrelse.
 • Hvis man vil have hjælp til fældning af træer på egen grund, hvor kan man så henvende sig?
  Man kan kontakte Kaj Mamsen.

Formands beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.
Bestyrelsen har et rigtig god samarbejde med Birgitte Brandt, Aunbøl. Hun er altid klar til at hjælpe.
Vedligeholdelses beløbet er højere end i 2013, på grund af oprydning efter stormen samt reparation af vejene, Østmarken og Midtparken.
Regnskabet blevet taget til efterretning.

Ad pkt. 4: Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent og antenneafgift.
Der er afsat kr. 200.000,- til udvikling af feriebyen. I den forbindelse bliver der nedsat et udviklingsudvalg. 5 medlemmer har meldt sig, og der indkaldes til opstartsmøde i august. Evt. flere medlemmer kan henvende sig til formanden.
Der er afsat kr. 2.300,- til bestyrelses honorar, i alt kr. 11.500,-.
Kontingent foreslås uændret.
Antenneafgiften kan bestyrelsen ikke gøre noget ved, det bestemmes af YouSee.
Budgettet blev godkendt

Ad pkt. 5: Indkomne forslag.
I vedtægternes § 13 foreslås 76 nye matrikel numre tilføjet.
Formand forklarede, at han havde haft møde med Tønder Kommunes jurist, for at få ændre ordlyden i vedtægterne, således at man ikke skal have noteret alle matrikel numre, og derved ikke skal have ændret vedtægter hver gang, der kommer en ny matrikel. Dette ville man ikke gå med til; men bestyrelsen vil prøve igen.
Forslaget blev godkendt: men da der ikke var over 75% tilstede, blev der indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling.

Ad pkt. 6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Birgitte Olsson og Peder Hammerum.
Begge modtog genvalg, og begge blev enstemmigt genvalgt

Ad pkt. 7: Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
Flemming Elmdal Kramer blev genvalgt til 1. suppleant og Villy Simonsen blev genvalgt til 2. suppleant.

Ad. pkt. 8: Valg af registreret revisor.
Der var genvalg af revisor.

Ad. pkt. 9: Evt.

Mange havde problemer med at høre hvad der blev sagt i salen.
Næste år forsøges med mikrofon.

Kaj Mamsen er i gang med at opsætte nye markerings pæle; men da ryggen driller lidt blev der foreslået, at Kaj finder en dato, hvor der skal være en arbejdsdag. Datoen sættes på hjemmesiden.

Der blev spurgt til arbejdet med at samle lokalplanerne.
Villy Simonsen og Bent er i kontakt med kommunen. Der lidt uenighed om hvem der skal betale, og hvor meget. Der arbejdes videre med sagen.
Kaj Mansen fortalte, at vandværket er i gang med at skifte til digital aflæsning.
Ved salg af sommerhuset skal man huske at give besked til Kaj.
Man skal være opmærksom på at det første girokort er gratis: men derefter koster det 50,- kr. hvis det ikke bliver ændret.

Der blev spurgt, om der er afsat penge til jubilæet næste år:
Det vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt til de gamle containere.
Disse er inddraget af kommunen, da det er deres.

Der var lidt utilfredshed med, at affaldet ikke bliver sorteret rigtigt.
Alle var enige; men vi kan kun opfordre gæster til at sortere rigtigt.

Der blev spurgt om hvor ofte de nye affaldsbeholdere tømmes.
Hver 14. dag, og i højsæson lidt oftere.

Sydmarken havde spørgsmål til deres brønd.
Dette klares med Kaj Mamsen efter mødet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Husk at se info på vores hjemmeside, og også Arrild infoland hvor arrangementer kan ses. Aktivitets kalender opsættes hver måned i grundejerforeningens udstillings kassen.