Arrild Ferieby Grundejerforening

Generalforsamlingen 2017

Referat af generalforsamlingen i Arrild Grundejerforening den 27.5.2017. kl. 13.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Forslag: Evt. sammenlægning med grundlejerforeningen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af registreret revisor
10. Eventuelt
11. Valg af stemmetællere

Formand Else Oxbøll bød velkommen. Tilstedeværende 77 medlemmer.

Ad 1: Leif Ziehrer blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Mange har ikke modtaget sidste års referat, hvilket bestyrelsen står uforstående overfor. Det er Aunbøl, administrationen, der sender det ud. Dirigenten bad om at pkt. 11, valg af stemmetællere lægges sammen med pkt. 1, valg af stemmeudvalg. Følgende blev valgt: Poul Erik, Henning, Dorthe, Niels Erik, Birgitte og Villy.

Ad 2: Det har været et begivenhedsrigt år. Bestyrelsen har været til møde med kommunen vedr. lokalplanen, hvor eternittage, carporte i skel, flade tage på carporte især blev berørt. Der bliver inviteret til borgermøde inden høring, og formanden opfordrer ejerne til at møde op til dette møde.
Der er sat nye 30 km skilte op, som fungerer godt. Der var sat ridning forbudt skilte op 2 steder, men skiltet ved Midtparken er foreløbig fjernet igen.
Bestyrelsen har været i god kontakt med rytternes repræsentant Dog er stien fra Brugsen ikke egnet til ridesti. I Midtparken må der rides udenfor sæsonen. Der er begået en del hærværk på skiltene, nye er ikke sat op.
Bestyrelsen har undersøgt om der forefindes skilte med høm-hømposer og hund i snor. Disse eksisterer ikke længere. Stort problem med affaldscontainer, overfyldte beholdere, og folk sætter deres affald ved siden af. Bestyrelsen har bedt om at få ekstra containere sat op på udsatte steder. Den nye skov fungerer ikke, hvorfor bestyrelsen har meldt sig ind i Skovdyrkningsforeningen. Foreningen har været og set på skoven, problemet er at de nye træer er plantet direkte i grenknusning. De vil sende nogle folk ud for at give træerne noget at ”leve af”,

Japansk pileurt samt gul brandbæger breder sig voldsomt, så vær behjælpelig med at bekæmpe dem på egen grund.

Vedr. katteprojekt, er vildkatte blevet indfanget og kastreret eller aflivet pga. katteaids

Stort problem med Vestskovens grusveje. Foreningen har en kontrakt med Jes om raspning og grusning 4 x årligt. Bestyrelsen har fået et tilbud pr kr. 20.000,-på grusbelægning samt et overslag på asfaltbelægning kr. 250.000-.300.000.

Nye brædder er sat på bænkene, og ny lås er monteret i posthuset.

Der har været store problemer med YouSee, Sydmarken har været ude af skift selv ordningen i længere tid, men er nu på plads. Ejerne kan nu kun ændre Tv-pakker hvert halve år

Ny hjemmeside er etableret.

Bestyrelsen har fået et brev fra Grundlejerforeningen, der vil donere nogle penge til os. Herefter blev beretningen sat til debat:
Vestskoven 67: Skiltning med hunde i snor, er meget vigtig. Mange turister lader deres hunde gå løs.
Pionærskoven 34: Fortæl turisterne at vi for øjeblikket har rådyr med kid m.m.
Østmarken 115: Hvis der er en der har en A3-printer, kan vi da selv lave de skilte.

Villy Simonsen: Vedr. vejproblemet i Vestskoven, har Arkil været og set på problemet. De mener der skal mere grus på, Jes mener dog der er nok på. Evt. kunne der lægges granitskærv, men en dyr løsning. En god løsning kunne være kombi-asfalt men koster ca. kr. 300.000,-.
Vestskoven 23: Sæt fartbegrænsning så løses problemet.
Pionærskoven 30: Vi har en kontrakt med Jes om grusning og raspning af vejene 4 x årligt.
Peder Hammerum: Vestskoven er blevet raspet 10 gange i år 2016, og der er lagt 206 tons grus ud.
Vestskoven 67: Jes gør et stort arbejde, men der er så meget trafik, så belægningen holder ikke. Et af problemerne er, at der kommer en ”heksedoktor” 2 x årligt, hvor turister valfarter til, dette belaster vejen yderligere.
Midtparken 48: Der skal raspes på stamvejen, og kan stien ved Midtparken-Østmarken ikke renoveres? Villy Simonsen: Det er kommunen der passer stamvejen.
Østmarken 60: Vil da godt reparere hullerne hvis der blot lægges noget grus ud.
Sydmarken 49. Sæt pæle ned ved hullerne, så stopper trafikken.
?: Der er sat penge af til at asfaltere Østmarken, hullerne her kan nemt repareres, så lad pengene gå til at renovere Vestskoven i stedet.
Per Hammerum: Hullerne er repareret i Østmarken og Midtparken. Østmarken og Midtparken skal asfalteres om ca.10 år.
Sydmarken 12: Kør grus ud og rasp af, problemet er jo blandt andet, at vandet ikke kan rende af.

Villy Simonsen: Posthuslåsen er skiftet ud med stifter til 500 forskellige nøgler. Brug kun den originale nøgle, da den ellers ødelægges.
Pionærskoven 30: Der er brugt tusindvis af kroner på den nye skov, hvorfor bliver den ikke holdt ren, ser farlig ud.
Peder Hammerum: Kommunen var inde over, der krævedes beplantningsplan og vedligeholdelsesplan som ville koste kr. 54.000,- over 3 år. Dette blev nedstemt i bestyrelsen.
Else Oxbøll: Når man grenknuser, skal man skubbe denne grenknusning inden beplantning, dette er ikke sket.
Sydmarken 12: Brug ikke så mange resourcer på at finde ud af hvad der skal laves, hvorfor ikke få gjort noget ved problemet. Projekt fældning, beplantning og vedligeholdelse, her har bestyrelsen overset vedligeholdelsesplanen.

Midtparken 48: Ved posthuset bliver der ikke fejet, det er livsfarligt med alle de blade. Sydmarken 12: fejer 4 x årligt på indfaldsvejene, så må jeg bare feje hver måned.
?: Den nye hjemmeside er intetsigende.
Villy Simonsen: Vi mangler en der kan hjælpe med hjemmsiden. Den gamle blev ikke passet, hvorfor der er lavet en ny, Hans Meyer Reklame fra Toftlund holder den vedlige, men man skal jo også ”føde den”.
?: Bestyrelsen har fået bud om at ”nære” den nye skov, hvorfor ikke overlade det arbejde til Jes?
Østmarken 138: Formandens beretning er Bestyrelsens beretning.
? Vi har selv valgt medlemmerne af bestyrelsen sidste år, så lad os ikke ”kaste med mudder”.
Fomandens beretning blev herefter godkendt med 2 stemmer i mod.

Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, der blev bedt om kommentarer.

?: Under vedligeholdelse – træfældning m.m. kr. 196.000,- var ikke med i sidste års budget, .
Østmarken 105: Der er vel fakturaer på de udførte arbejder.
Østmarken 138: Der er vel revisor på regnskabet, så kan der ikke være fusk i det.
Østmarken 16: Vi skal ikke ”svine” folk til fordi man har en anden holdning.
Sydmarken 12: Går ikke efter folk, men vi vil gerne vide hvad pengene er brugt til.
Østmarken 123: Er vant til at regnskabet kommer på overhead og det bliver gennemgået. Bestyrelsen bedes tage det til efterretning.
Ad 4: Budgettet blev gennemgået og sat til debat.
Skikkildbjerge 34: Hvad dækker udvikling af feriebyen? Christian Jørgensen: Til en multibane.
?: Vedligeholdelse af grønne områder, gælder det også legepladser? Nej – det er kommunens ansvar, ring eller skriv til Teknik & Miljø, de hjælper gerne.
Villy Simonsen: Lokalrådet – Idrætsforeningen og Grundejerforeningen er gået sammen om multibanen.
Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt med uændret kontingent.

Ad 5: Forslag fra Sydmarken 50, ændring af vedtægternes § 3.6 afsnit 3: Større arbejder m.v. er aftalt med kommunen tillæg og godkendt på førstkommende generalforsamling. § 7.14 tillæg men ved opgaver over kr. 75.000 skal det godkendes på generalforsamling med projektbeskrivelse og min. 3 tilbud.
Østmarken 16: Hvis generalforsamlingen skal spørges hver gang bliver det besværligt.
Sydmarken 49: Vi skal da ha’ tillid til bestyrelsen.
Østmarken 105: For år tilbage brugte bestyrelsen kr. 584.000 til nyt antenneanlæg uden godkendelse.
Forslagene blev sat til afstemning: Forslaget faldet.
Forslag fra Østmarken 138, som syntes vedtægterne trænger til en opløftning, give en bedre kommunikation imellem os. Ændring af 1. § 7.6 Skriftlig krav herom skal fremsættes overfor bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling og være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 1 uge før afholdelse af generalforsamling, 2. § 7.7 Udsendes dagsorden, årsregnskab…
Østmarken 16: Kan der være en udfordring i ændringen?
Villy Simonsen: Vi kan fast have stående på hjemmeside, opslagstavler hvor skriftlige krav skal fremsættes senest den 1. februar
Forslag 1 + 2 sat til afstemning: 46 stemmer for – forslagene faldet.
Forslag 3. § 7.7 tilføjelse Bestyrelsens skriftlige beretning gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside, senest 1 uge før afholdelse af ordinær generalforsamling.
Sydmarken 49: God ide, beretningen er jo historie.
Forslag 3 sat til afstemning, 57 stemmer for – godkendt, men kræver ekstraordinær generalforsamling iflg vedtægterne.
Forslag 4. § 7.12 Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år af gangen, herefter konstituerer bestyrelsen sig selv med valg af næstformand, kasserer og sekretær. (NB ved evt. vedtagelse af dette forslag, indsættes som ny pkt. 6 på dagsorden: Valg af bestyrelsesformand. NB ved evt. vedtagelse af dette forslag, ændres § 7.13 til Formand og 2 medlemmer er på valg i lie år, 2 medlemmer er på valg i ulige år.
Forslag 4 sat til afstemning, 4 stemmer for forslaget – forslaget faldet.
Forslag 5 eksisterer ikke.
Forslag 6 og 7 § 7.15 Tilføjelse Dagsorden for bestyrelsesmøder gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 1 uge før afholdelse af møderne. Og tilføjelse Bestyrelsen udfærdiger beslutningsreferat, som tilgængeliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse.
Forslag 6 og 7 sat til afstemning, 32 stemmer for – forslagene faldet.
Forslag 8 er en opfordring til ændring af forretningsorden, således at suppleanter har ret til deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Ad 6: Villy Simonsen: Grundlejerforeningen vil gerne være medlemmer af vor forening, da der kun er 4 grundlejere tilbage.
Pionærskoven 34: De skal da ikke med til generalforsamlingen, og kan ikke blive medlemmer som grundlejere.
Vestskoven 23: Grundlejerne er sikkert interesseret i hvad vi laver.
?: det er ikke vores problem at de er grundlejere.
Else Oxbøll: En af grundlejerne ringede til mig, og sagde de gerne ville donere nogle penge til os ca. kr. 150.000,-.
Østmarken 16: Man kunne måske give dem informationer via hjemmesiden.

Ad 7: Birgitte B. Olsen og Peder Hammerum på valg, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Erik Thomassen, valgt ved akklamation. Sydmarken 12 foreslår Sven Erik Mathiesen, valgt ved akklamation.

Ad 8: Bent Kuhlmann og Marianne Dokkedal blev valgt som suppleanter ved akklamation.

Ad 9: Genvalg af registreret revisor.

Ad 10: Vestskoven 79: Gul sti er spærret af med hegn? Der er sat kreaturer ud til afgræsning, men der er stadig mulighed for at gå derude. Det bliver lavet til et naturområde på 120 ha.
Skikkildbjerge 68: Meget ked af at kommunen har ansvaret for legeplads ved caferiet, kan bestyrelsen ikke gøre noget?
Else Oxbøll: Det er byens legeplads og det er kommunen der ejer den, men kan kun opfordre dig til at rette henvendelse til kommunen. Vedr. affaldscontainere med affald ved siden af, kan der også kun opfordres til at rette henvendelse til kommunen, de kommer oftest samme dag og fjerner affaldet.
Vestskoven 23: Der er fældet mange træer, men nogle står tilbage i ca. 20 meters højde, er lidt bekymret for den næste storm.
Sydmarken 12: Kaj Mamsen informerer lidt fra Vandværket: Der mangler stadig at blive udskiftet 25 – 30 vandmålere, henvend jer til vandværket så det kan blive ordnet. Bestyrelsen i vandværket har besluttet at vi skal aflæse vandmålere hver måned. Den 1. og 15. i måneden sker der aflæsninger, og ved disse kan der måles, ved en alarm, om der er fejl på vandmåleren. God ide, da vi ved et tilfælde, fandt et vandspild på ca. 18 m3.

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 16.00.

Tak til Arrild Støtteforening for god beværtning.