Arrild Ferieby Grundejerforening

Generalforsamling 2019

Arrild Grundejerforening.

Generalforsamling
D.23.03.2019

Referat

Sted: Arrilds privat skole

Fremmødte grundejer: 58 stk. + 1 fuldmagt

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Svend E. Mathiesen Næstformand: Birgitte Brink Olson

Sekretær Erik Thomassen Kassêr: Tommy Kirk Larsen Mening: Anita Friis

Ordstyrer: Jens Kristensen

Stemmetæller ved hvert bord valgt samt 2 fra bestyrelsen som
kontrollanter.

Velkomst og bestyrelsesformandens beretning:
Gennemgang af de ting bestyrelse har arbejde med
gennem 2018 i feriebyen.
Tønder kommune angående div. tilskud til
asfaltering af Vestskoven
Træfældning
Medlemskab af turistforeningen
Katte
Valg af ordstyrer
Jens Kristensen blev valgt
Han konstateret at generalforsamlingen var
indkaldt efter vedtægterne
Valg af stemmetællere:
Bent Frikke og Kaj Erik Pedersen
Peder Hammerums indtræden i Arrild
vandværksbestyrelse blev anfægtet, da dette kunne indebære en lang valgperiode
i vandværket. Dette blev konstateret ikke muligt da vandværket har ændret deres
procedure angående valgperiodernes længde, så man nu kun kan sidde 2 år af
gangen.
Midtparken 92 samt Bent Frikke
udtrykte deres fulde tillid til Arrild Grundejerforenings bestyrelse og at de
er kompetente nok til at træffe beslutning om hvem der skal sidde i
vandværksbestyrelsen

Årsregnskab 2018:
Øget indtægter på grund af forhøjet kontingent
Bundlinje viser et overskud på ca. 140.000 kr.
hvilket bestyrelse betragter som værende ok
Påtale fra revisor angående kassebeholdnings
størrelse.
Må ikke overstige 100.000 euro.

Bestyrelse har reduceret kassebeholdningen gennem asfaltering af
Vestskoven.

Budget for 2019
Budgettet blev gennemgået af Kassêr: Tommy Kirk Larsen
Østmarken 80 ønsker svar på hvorfor der er tinglyst 20.000
kr. på hver grund til grundejerforeningen
Beløbet er afsat til dækning af udgifter, hvis ejer af
grunden løber fra regninger til grundejerforeningen

Er Arrild lejerforening blevet indmeldt i Arrild
grundejerforeningen?
Det blev besluttet på generalforsamling forrige år
at lejerforeningen ikke skulle være en del af grundejerforeningen
Budget og regnskab blev godkendt af
generalforsamlingen.
Indkommende forslag
Lars Elmholdt: brevstemning.
Argumenter for brevstemning. Ved godt det giver mere arbejde til
bestyrelsen, og kræver også et højere informations niveau.

Frikke: Ingen grund til brevstemning. Brug fuldmagt i stedet.

Man skal møde på generalforsamlingen hvis man vil være med i beslutningsprocessen.

Forslag om brevafstemning blev derefter forkastet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På genvalg.
Svend E. Mathiesen (2 år)

Erik Thomassen (2 år)

Anita Friis (1
år)

Alle 3 blev genvalgt
Valg af suppleanter
Thorkild Møller Olesen, Skikild Bjerge 58 (2 år)
John Nissen, Skikild Bjerge 11 (2 år)
Valg af revisor
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Beierholm (Genvalgt)
Eventuelt:
Ulovlig ind- og udkørsel på Vestskoven:
Chikaner opsættes ved den ulovlige ind- og
udkørsel
Kontrakt med YouSee gennemlæses, omkring tyske
kanaler. YouSee kontaktes ved eventuelt tvivlsspørgsmål.
Turistforeningen:
Har man mål for Arrild ferieby?
Vi skal have Arrild ferieby med på landkortet.

Anita ønsker 2 udvalg nedsat
1 Skovudvalg
1 Udviklingsudvalg
Desværre
var der ikke opbakning af medlemmer til dette

Birgitthe gav en forklaring på årskort til
Arrilds svømmehal kontra Skærbæk svømmehal.
Hun påpegede at der kan købes forskellige typer af kort til Arrilds
svømmehal.

Ordstyrer takkede for god ro og orden.